Монгол Улсын хуулийн эмхтгэл эрхлэн гаргалаа.

Манай төрийн бус байгууллагаас 2014 онд Иргэний болон Эрүүгийн хуулийн эмхтгэл эрхлэн гаргаж байсан.Энэ удаа 2017 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн даган мөрдөж буй Эрүүгийн хууль болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг эмхтгэн гаргалаа. …

Манай байгууллага Microsoft компанийн хандивын хөтөлбөрт хамрагдлаа.

Манай байгууллага Microsoft компанийн хандивын хөтөлбөрт хамрагдлаа.

Манай байгууллага Microsoft компанийн хандивын хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт гаргаж, зохих шалгуурыг ханган бүртгүүлснээр Microsoft компанийн албан ёсны эрхтэй программ хангамж ашиглах боломжтой боллоо.Тус хандивын хөтөлбөр нь нийгэмд чиглэсэн ашгийн бус үйл ажиллагаа явуулдаг олон нийтийн байгууллагуудыг дэмжих зорилгоор Microsoft компанийн программ хангамж ашиглах эрх олгодог билээ. …

Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулиас...

2015.04.01 өдрөөс өмнө хөрөнгө, орлогоо бүртгүүлээгүй, тайлагнаагүй ( нуун дарагдуулсан) татвар төлөгч нь сайн дурын үндсэн дээр хөрөнгө, орлогоо ил болгож бүртгүүлэх, тайлагнах хугацаа 2015.08.07-ны өдрөөс эхлэн 2015.12.31-ний өдөр дуусна. Энэхүү хуульд заасан үндэслэлээр сайн дурын үндсэн дээр хөрөнгө, орлогоо бүртгүүлсэн, тайлагнасан (ил болгосон) тохиолдолд албан татвар, хүү, алданги нөхөн ногдуулахгүй ба хариуцлагаас нэг удаа чөлөөлж, үүнтэй холбоотой дахин эрүүгийн ... …

2015 оны Хүн амын амьжиргааны доод түвшин, бүс нутгаар

Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг жилд нэгээс доошгүй удаа Үндэсний статистикийн газраас тодорхойлох бөгөөд 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн №А/9 тушаалаар 2015 онд мөрдөх Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоосон байна.2015 оны Хүн амын амьжиргааны доод түвшин, бүс нутгаарБүсүүдХамрагдах аймгуудАмжиргааны доод түвшин, төг1. Баруун бүс1. Баян-Өлгий164,2002. Говь-Алтай3. Завхан4. Увс5. Ховд2. Хангайн бүс1. Архангай167,2002. Баянхонгор3. Булган4. Өвөрхангай5. Хөвсгөл6. ... …