Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулиас...

2015.04.01 өдрөөс өмнө хөрөнгө, орлогоо бүртгүүлээгүй, тайлагнаагүй ( нуун дарагдуулсан) татвар төлөгч нь сайн дурын үндсэн дээр хөрөнгө, орлогоо ил болгож бүртгүүлэх, тайлагнах хугацаа 2015.08.07-ны өдрөөс эхлэн 2015.12.31-ний өдөр дуусна. Энэхүү хуульд заасан үндэслэлээр сайн дурын үндсэн дээр хөрөнгө, орлогоо бүртгүүлсэн, тайлагнасан (ил болгосон) тохиолдолд албан татвар, хүү, алданги нөхөн ногдуулахгүй ба хариуцлагаас нэг удаа чөлөөлж, үүнтэй холбоотой дахин эрүүгийн ... …

2015 оны Хүн амын амьжиргааны доод түвшин, бүс нутгаар

Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг жилд нэгээс доошгүй удаа Үндэсний статистикийн газраас тодорхойлох бөгөөд 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн №А/9 тушаалаар 2015 онд мөрдөх Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоосон байна.2015 оны Хүн амын амьжиргааны доод түвшин, бүс нутгаарБүсүүдХамрагдах аймгуудАмжиргааны доод түвшин, төг1. Баруун бүс1. Баян-Өлгий164,2002. Говь-Алтай3. Завхан4. Увс5. Ховд2. Хангайн бүс1. Архангай167,2002. Баянхонгор3. Булган4. Өвөрхангай5. Хөвсгөл6. ... …

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд өөрчлөлт орсон байна.

2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд дараах өөрчлөлт орсон байна. Энэхүү хуулийг 2015 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх юм байна.1 дүгээр зүйл.Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар ooрчлoн найруулсугай:“15 дугаар зүйл.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээнд хураах тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ15.1.Хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг үүсэх, ooрчлoгдoх, дуусгавар болохтой ... …

Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын төлөөлөлтэй уулзалт хийлээ.

Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын төлөөлөлтэй уулзалт хийлээ.

Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага болох JICA нь дэлхийн 155 оронд техникийн хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд Монгол Улсад 1997 онд (53 дахь) төлөөлөгчийн газраа байгуулжээ. Манай төрийн бус байгууллагын төлөөлөл тус төлөөлөгчийн газрын япон дахь өмгөөлөгч, ахлах зөвлөх Ока Хидеотой уулзаж Монгол Улсын хууль зүйн салбарт хэрэгжүүлж буй зарим (Эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоог сайжруулах) төсөл, хөтөлбөртэй танилцаж, цаашид хамтран ... …