Ковид 19 ба НДШ-ийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

Коронавирус(Covid-19) цар тахалтай холбогдуулан 2020.04.09-ний өдөр Монгол Улсын Их Хурал Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хууль баталсан ба тус хуулиар 2020.04.01-ний өдрөөс эхлэн 2020.10.01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээс бусад нийгмийн даатгалын шимтгэлийг чөлөөлж, тус хугацаанд шимтгэл төлснөөр тооцсон. 2020.08.28-ны өдөр тус хуульд оруулсан өөрчлөлтөөр 2020.10.01-ний өдрөөс эхлэн 2021.01.01-ний өдөр хүртэл Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг (ажил олгогч болон даатгуулагч) тус бүр 5 хувь ногдуулах, бусад ... …

Монгол Улсын хуулийн эмхтгэл эрхлэн гаргалаа.

Манай төрийн бус байгууллагаас 2014 онд Иргэний болон Эрүүгийн хуулийн эмхтгэл эрхлэн гаргаж байсан.Энэ удаа 2017 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн даган мөрдөж буй Эрүүгийн хууль болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг эмхтгэн гаргалаа. …

Манай байгууллага Microsoft компанийн хандивын хөтөлбөрт хамрагдлаа.

Манай байгууллага Microsoft компанийн хандивын хөтөлбөрт хамрагдлаа.

Манай байгууллага Microsoft компанийн хандивын хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт гаргаж, зохих шалгуурыг ханган бүртгүүлснээр Microsoft компанийн албан ёсны эрхтэй программ хангамж ашиглах боломжтой боллоо.Тус хандивын хөтөлбөр нь нийгэмд чиглэсэн ашгийн бус үйл ажиллагаа явуулдаг олон нийтийн байгууллагуудыг дэмжих зорилгоор Microsoft компанийн программ хангамж ашиглах эрх олгодог билээ. …

Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулиас...

2015.04.01 өдрөөс өмнө хөрөнгө, орлогоо бүртгүүлээгүй, тайлагнаагүй ( нуун дарагдуулсан) татвар төлөгч нь сайн дурын үндсэн дээр хөрөнгө, орлогоо ил болгож бүртгүүлэх, тайлагнах хугацаа 2015.08.07-ны өдрөөс эхлэн 2015.12.31-ний өдөр дуусна. Энэхүү хуульд заасан үндэслэлээр сайн дурын үндсэн дээр хөрөнгө, орлогоо бүртгүүлсэн, тайлагнасан (ил болгосон) тохиолдолд албан татвар, хүү, алданги нөхөн ногдуулахгүй ба хариуцлагаас нэг удаа чөлөөлж, үүнтэй холбоотой дахин эрүүгийн ... …