2015 оны Хүн амын амьжиргааны доод түвшин, бүс нутгаар

Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг жилд нэгээс доошгүй удаа Үндэсний статистикийн газраас тодорхойлох бөгөөд 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн №А/9 тушаалаар 2015 онд мөрдөх Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоосон байна.

2015 оны Хүн амын амьжиргааны доод түвшин, бүс нутгаар

БүсүүдХамрагдах аймгуудАмжиргааны доод түвшин, төг
1. Баруун бүс1. Баян-Өлгий164,200
2. Говь-Алтай
3. Завхан
4. Увс
5. Ховд
2. Хангайн бүс1. Архангай167,200
2. Баянхонгор
3. Булган
4. Өвөрхангай
5. Хөвсгөл
6. Орхон
3. Төвийн бүс1. Говьсүмбэр164,300
2. Дорноговь
3. Дундговь
4. Өмнөговь
5. Сэлэнгэ
6. Төв
7. Дархан-Уул
4. Зүүн бүс1. Дорнод160,800
2. Сүхбаатар
3. Хэнтий
5. Улаанбаатар1. Улаанбаатар185,400