Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулах, олон нийтэд сурталчилах ажлыг хэрэгжүүлсэн.