“Залууст ээлтэй эрх зүйн орчин” төсөл.

“Залууст ээлтэй эрх зүйн орчин” төслийг хэрэгжүүлж, үндэсний болон олон улсын эрх зүйн хүрээнд залуусын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол, нийгмийн хамгаалал, төрөөс үзүүлэх дэмжлэгийн талаар харьцуулсан судалгааг хийж, бодлогын судалгааны тайланг боловсруулсан.