Гэрээний эрх зүй болон захиргааны эрх зүйн сургалт.

Манай төрийн бус байгууллагын зүгээс ээлжит сургалтыг клубын гишүүдийн дунд 2011 оны 07 дугаар сарын 30-ний өдөр зохион байгуулсан бөгөөд "Гэрээний эрх зүй" сэдвээр ТББ-ын УЗ-ийн гишүүн, өмгөөлөгч, ХҮС-ийн багш, МУИС-н докторант Л.Банзрагч, "Захиргааны эрх зүй" сэдвээр ТББ-ын УЗ-ийн дарга, өмгөөлөгч, ХЗҮХ-ийн сургагч багш Х.Баасанжаргал нар сургалт явууллаа.