“Хил Хязгааргүй Хуульчид” ТББ нь

Монгол Улсын хууль тогтоомж, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, Монгол Улсын болон Олон Улсын эрх зүйн харьцуулсан судалгаа хийх, олон нийтэд хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, сургалт зохион байгуулах зорилгоор 2011 оны 04 дүгээр сарын 16-ний өдөр үүсгэн байгуулагдсан нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага билээ. …