Америкийн Монгол судлалын төвөөс ном хүлээн авлаа.

Манай төрийн бус байгууллагын зүгээс Америкийн Монгол Судлалын төвд хандан мэргэжлийн ном, сурах бичиг, гарын авлагаар хангаж, байгууллагын материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх, цаашид хамтран ажиллах тухай хүсэлт гаргасны дагуу эхний ажлын хүрээнд 47 ном хүлээн авлаа.