Монгол Улсын хуулийн эмхтгэл эрхлэн гаргалаа.

Манай төрийн бус байгууллагаас 2014 онд Иргэний болон Эрүүгийн хуулийн эмхтгэл эрхлэн гаргаж байсан.

Энэ удаа 2017 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн даган мөрдөж буй Эрүүгийн хууль болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг эмхтгэн гаргалаа.