2013 оны хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоосон байна.

Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг жилд нэгээс доошгүй удаа Үндэсний статистикийн газраас тодорхойлох бөгөөд 2013 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн тушаалаар 2013 онд мөрдөх Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоосон байна.

2013 оны Хүн амын амьжиргааны доод түвшин, бүс нутгаар

Бүсүүд Хамрагдах аймгууд Амжиргааны доод түвшин, төг
1. Баруун бүс 1. Баян-Өлгий 132000
2. Говь-Алтай
3. Завхан
4. Увс
5. Ховд
2. Хангайн бүс 1. Архангай 130900
2. Баянхонгор
3. Булган
4. Өвөрхангай
5. Хөвсгөл
6. Орхон
3. Төвийн бүс 1. Говьсүмбэр 132400
2. Дорноговь
3. Дундговь
4. Өмнөговь
5. Сэлэнгэ
6. Төв
7. Дархан-Уул
4. Зүүн бүс 1. Дорнод 130500
2. Сүхбаатар
3. Хэнтий
5. Улаанбаатар 1. Улаанбаатар 149900