Өлсгөлөн зарлах гэдгийг юу гэж ойлгох вэ? Жагсаал цуглаан зохион байгуулах нэг хэлбэр мөн үү?

Жагсаал цуглаан зохион байгуулах бус ХИЙХ нэг хэлбэр гэж үзэж болно. Жагсаал цуглаан хийх журмын тухай хуульд өлсгөлөн зарлахыг уриалах, зохион байгуулахыг хориглосон зохицуулалтаас дүгнэхэд хувь хүн өөрийн шийдвэрээр жагсаал цуглаан хийх журмын тухай хуулийн дагуу өлсгөлөн зарлах эрх нь нээлттэй байна