Тамхи татах болон худалдахыг хориглосон газар, хууль зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага.