Ковид 19 ба НДШ-ийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

Коронавирус(Covid-19) цар тахалтай холбогдуулан 2020.04.09-ний өдөр Монгол Улсын Их Хурал Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хууль баталсан ба тус хуулиар 2020.04.01-ний өдрөөс эхлэн 2020.10.01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээс бусад нийгмийн даатгалын шимтгэлийг чөлөөлж, тус хугацаанд шимтгэл төлснөөр тооцсон.

2020.08.28-ны өдөр тус хуульд оруулсан өөрчлөлтөөр 2020.10.01-ний өдрөөс эхлэн 2021.01.01-ний өдөр хүртэл Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг (ажил олгогч болон даатгуулагч) тус бүр 5 хувь ногдуулах, бусад шимтгэлийг үргэлжлүүлэн чөлөөлөх буюу төлснөөр тооцохоор заасан байна. 

Өөрөөр хэлбэл өмнө суутгуулж байсан Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 2 хувь нэмэгдэж тус бүр 7% төлнө.

Жич: Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт 2020.04.01-ний өдрөөс эхлэн 2020.10.01-ний өдөр хүртэл үргэлжилсэн бол энэхүү хугацааг сунгаагүй буюу цалин түүнтэй адилтгах орлогоос ХХОАТ-ын 10% мөн суутгана.

Эх сурвалж: https://www.legalinfo.mn/law/d...